13
آگوست

قیمت معرق سنگ و سرامیک

سازندگان و تولیدکننده های معرق سنگ یا سرامیک روش های مختلفی برای محاسبه قیمت و اجرت معرق دارند . ولی مبنای اصلی محاسبه قیمت (اجرت) معرق سنگ یا سرامیک متر طول طرح می باشد .

البته نوع طرح و پیچیدگی طرح و زمانی که صرف مونتاژ طرح میشود و منجمله کیفیت فرایند مونتاژ میتواند در تعیین قیمت و اجرت کار موثر باشد .

با توجه به اینکه اکثر قطعات مصرفی دستگاههای برش CNC و یا واترجت و نیز مواد برشی مورد استفاده وارداتی بوده و نوسانات ارزی و قیمت ارز بر روی آن اثر گذار است تولید کنندگان  معرق مبنای قیمتی واحدی ندارند .