Project 91 - پروژه اقدسیه تهران
Project 92 - پروژه اقدسیه تهران
Project 110 - پروژه اقدسیه تهران
Project 111 - پروژه اقدسیه تهران
Project 116 - پروژه اقدسیه تهران

معرق سنگ

محل پروژه : اقدسیه تهران

متریال : سنگ

ابعاد طرخ 100 متر مربع