Project 31 - پروژه برند سنتر
Project 30 - پروژه برند سنتر
Project 231 - پروژه برند سنتر

معرق سنگ

مجل پروژه : منطقه آزاد انزلی ( کاسپین)

متریال مصرفی : سنگ
ابعاد پروژه : قطر 6.6 متر