13
آگوست

قیمت معرق سنگ و سرامیک

سازندگان و تولیدکننده های معرق سنگ یا سرامیک روش های مختلفی برای محاسبه قیمت و اجرت معرق دارند . ولی مبنای اصلی محاسبه قیمت (اجرت) معرق سنگ یا سرامیک...

ادامه مطلب
26
آگوست

خدمات برش با آب

خدمات برش با آب هرگونه عملیات برشی بر روی قطعات اثرات شیمیایی بر روی قطعه کار ایجاد می کنند بعنوان مثال روش برش با حرارت بر روی قطعه کار...

ادامه مطلب