26
آگوست

خدمات برش با آب

خدمات برش با آب هرگونه عملیات برشی بر روی قطعات اثرات شیمیایی بر روی قطعه کار ایجاد می کنند بعنوان مثال روش برش با حرارت بر روی قطعه کار...

ادامه مطلب