13
آگوست

معرق سنگ و سرامیک چیست؟

معرق سنگ یا سرامیک در واقع بریدن قطعات طرح ها و نقش و نگارهای انتخاب شده بر روی سنگ یا سرامیک زمینه و سپس برش همان قطعات در سنگ...

ادامه مطلب